TIẾN ĐỘ

“Quản lý tiến độ không chỉ là việc lập bảng tiến độ.” Có nhiều người cho rằng quản lý tiến độ đơn giản chỉ cần lập bảng tiến độ, thậm chí họ chỉ vẽ tiến độ bằng sơ đồ thanh ngang mà thôi. Điều đó không bảo đảm công việc sẽ.....