Vệ sinh môi trường xây dựng.


         

       Chủ thầu thi công công ty xây dựng , công trình có trách nhiệm và biện pháp cụ thể:

            Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về      vệ sinh môi trường xây dựng,
       

       Các dự án đầu tư xây dựng công trình phải lập  bảo trì công trình xây dựng, lập  báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, trước khi triển khai thi công,

        Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình của các nhà thầu.

         Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh.

Chủ đầu tư thiết kế xây dựng , có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thi công xây dựng công trình.


           Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do công nhân và nhân viên cấp trực thuộc  văn phòng ngành xây dựng ,   gây   ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng;

         Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận