Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.

Tác động môi trường hồ sơ tham khảo.

Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.            Hồ sơ đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường:    Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:        Một  văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động.....

Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

Đánh giá tác động môi trường -  viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất,.....