Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

             


  Đánh giá tác động môi trường -  viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất, công ty xây dựng , kinh doanh, công trình kinh tế, thi công xây dựng ,   khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, … 

                   Căn cứ pháp lý liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (tham khảo.) .

                   Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014

                   Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Luật bảo vệ môi trường.

                   Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi.

               Đối tượng thực hiện:

       Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường là những dự án chưa đi vào hoạt động .

                Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

                    Khảo sát cơ sở, số liệu - quy mô dự án.

                    Khảo sát, số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

                    Tham vấn ý kiến UBND cơ sở .

                    Xác định các nguồn gây ô nhiễm: khí thải, nước thải, chất thải rắn,  lập dự án  môi trường , ….

                     Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án: giai đoạn thi công, xây dựng,  vận hành, thiết kế hệ thống xử lý nước thải ,…

                    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

                     Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

                    Tổng hợp, viết hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị thẩm định .

                    Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng thẩm định.    

                     Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

                    Lập kế hoạch quản lý môi trường công ty  thiết kế thi công , phải gởi bản kế hoạch đến UBND có sở .

                    Niêm yết kế hoạch quản lý môi trường tại UBND xã- huyện .

 

 

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận