Tác động môi trường hồ sơ tham khảo.

         Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.            Hồ sơ đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường:

    Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

        Một  văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định .

         Bảy  bản báo cáo  đánh giá tác động môi trường của dự án.  Nếu số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

     Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.          Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hội đồng thẩm định thông qua,  phần tiếp theo là gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường,  gồm  :

     Một văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó giải trình rõ những nội dung ,  chỉnh sửa, bổ sung ,  trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

      Báo cáo lập dự án  môi trường , đánh giá tác động môi trường (đóng thành sách  quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào dưới từng trang báo cáo kể cả phụ lục, trừ trang bìa .

    Một đĩa CD trên đó chứa một tệp văn bản điện tử , toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

Cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường.
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường .

    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình.

      Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định , báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.


      Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường .


              Không quá bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp dự án phức tạp, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi ngày làm việc.

              Không quá thời ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ ,quyền tổ chức thẩm định của UBND tỉnh. Đối với những dự án phức tạp, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm ngày.

              Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận