Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.

Tác động môi trường hồ sơ tham khảo.

Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.            Hồ sơ đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường:    Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:        Một  văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động.....