Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

Đánh giá tác động môi trường -  viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất,.....