CHI PHÍ

“Chi phí là một phần quan trọng tạo nên giá trị khách hàng.”

Nói gì thì nói giá cả vẫn là yếu tố chi phối phần lớn sự lựa chọn của khách hàng.

Quản lý chi phí tốt giúp bạn tăng khả năng cạnh tranh.

Giảm chi phí bằng tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao vật tư bằng việc cải tiến công nghệ sản xuất và quản lý mới thúc đẩy phát triển.

Để giúp các bạn quản lý tốt chi phí, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

     1. Đào tạo huấn luyện lập dự toán chi phí
     2. Đào tạo – huấn luyện quản lý chi phí
     3. Tư vấn quản lý chi phí
     4. Cung cấp nhân lực lập dự toán
     5. Cung cấp nhân lực quản lý chi phí
     6. Phần mềm tính dự toán
     7. Phần mềm quản lý chi phí
 
Báo giá:

     - Nội dung công việc
     - Khối lượng công việc
     - Đơn giá
     - Thời hạn giá trị của báo giá
     - Hình thức thanh toán
     - Phương thức thanh toán
     - Bảo lãnh hợp đồng
     - Bảo lãnh thanh toán
     - Bảo hành

Hợp đồng:

     - Điều kiện chung theo Fidic
     - Điều kiện riêng theo báo giá

Thanh lý hợp đồng:

     - Phát sinh
     - Tổng quyết toán
Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận