DUNG NẠP

Dung nạp trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?- Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.- Sẵn sàng tiếp nhận cái tân tiến, cương quyết loại bỏ cái lạc hậu.- Chấp nhận sự khác biệt.- Không coi trọng bằng cấp, kết quả công việc là thước.....