Thông tin giải quyết khiếu nại

Đây là nơi cập nhật thông tin về tình trạng giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện cam kết của các thành viên.Mỗi thành viên cần phải tạo được cam kết đúng với đối tác trước khi thực hiện để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn.....