Giám sát chất lượng môi trường.

          Giám sát chất lượng môi trường từ những báo cáo   lập dự án  môi trường  có thể giúp doanh nghiệp đánh giá tổng thể mức độ nguy hại của nguồn ô nhiễm  .         Tần suất lập  báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

         Báo cáo giám sát 02 lần/năm  cũng có thể ít nhất  tần suất tối thiểu 01 lần/năm (Điều 47 của Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).

    Tần suất quan trắc, đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường các nguồn thải .

    Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc các nguồn thải,lưu lượng,tổng lượng thải quy chuẩn của Việt Nam với tần suất định kỳ 03 tháng/lần.

    Giám sát môi trường xung quanh: giám sát những thông số ô nhiễm quy định hiện hành của Việt Nam với tần suất định kỳ 06 tháng/lần.

    Thời gian nộp  kế hoạch thiết kế thi công xử lý nước thải , quan trọng nhất là  báo cáo giám sát môi trường định kỳ

           Thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường lần 1: vào tháng 07 hàng năm

           Thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường lần 2: vào tháng 03 của năm sau

    Căn cứ pháp lý áp dụng thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ .

       Thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường

      Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh đều phải tiến hành lập báo cáo giám sát môi trường, lập dự án môi trường nước sạch , theo định kỳ hàng năm.

    Quy trình thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ .

          Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường .

            Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn .

            Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

            Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

           Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm , dự phòng sự cố cơ sở đang thực hiện.

             Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải,

           Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng .


  Sơ đồ thực hiện và phê duyệt của cấp trên  .

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận