Giám sát chất lượng môi trường.

Giám sát chất lượng môi trường.

Giám sát chất lượng môi trường từ những báo cáo   lập dự án  môi trường  có thể giúp doanh nghiệp đánh giá tổng thể mức độ nguy hại của nguồn ô nhiễm  .         Tần suất lập  báo cáo giám sát môi trường định kỳ.         Báo cáo giám sát.....