Lập dự án môi trường.

Lập dự án môi trường.

Định nghiã  về việc  lập báo cáo tác động môi trường, nghĩa là việc phân tích báo cáo các đánh giá tác động đến môi  có khả năng xảy ra và  có thể ảnh hưởng rất lớn  cho cơ sở đâu tư phát triển nào đó ở hiện tại và.....