Bảo trì công trình xây dựng.

                                         Bảo trì công trình xây dựng.

      

      Thông thường thì công trình sau khi được nghiệm thu   công ty xây dựng , đưa vào sử dụng phải được bảo trì , được thực hiện theo 4 cấp là:

           Cấp duy tu bảo dưỡng; cấp sửa chữa nhỏ; vừa và lớn. Thời hạn bảo trì công trình được tính đến khi hết niên hạn sử dụng ,  bên    quản lý dự án xây dựng ,  có thể thoả thuận thời  gian tuỳ 2 bên.

          

    

     

Quy trình bảo trì công trình được thực hiện như sau: Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà  thiết kế xây dựng, nhà thiết công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng.

        Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn,  văn phòng ngành xây dựng ,  kiểm định,  lại chất lượng công trình xây dựng , lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.     


        Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trình bảo dưỡng từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn bảo trì công trình xây dựng tương ứng.

         Thực hiện quy định về bảo hành công trình xây dựng ,  tiến hành thực hiện bảo trì công trình xây dựng, thông thường thì :                                           Khu ẩm thực  KENTON NODE..về đêm...


    

         Nội dung   thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

    Lập - phê duyệt , kế hoạch và dự toán kinh phí , quản lý chất lượng công việc bảo trì,  lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

   Quy trình,  thực hiện, kế hoạch,  quản lý chất lượng , chi phí, bảo trì công trình xây dựng.Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: