CHẤT LƯỢNG

“Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng là thứ cho không.”Chất lượng = Chất lượng thực hiện công việc = Chất lượng yếu tố đầu vào + Chất lượng trong quá trình làm việc + Chất lượng kết quả đầu ra.Tại sao nói:  “Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng.....