TỰ DO

Tự do trong hành động cơ bản của visangha là gì vậy?

- Tự do trong suy nghĩ và hành động miễn không vi phạm các chuẩn mực Visangha.

- Tự do lựa chọn và ra quyết định. Visangha luôn cung cấp cho bạn sự lựa chọn.

- Cung cấp cho người khác sự lựa chọn và tôn trọng quyết định của người khác.

- Tự do tham gia vào cộng đồng Visangha và tự do ra khỏi cộng đồng Visangha là quyền của các bạn.

Tại sao phải tự do?

- Tự do làm cho bạn sẽ là chính bạn.

- Tự do làm cho con người mạnh mẽ và sáng tạo.

- Tự do làm cho con người hạnh phúc hơn.

- Tự do làm cho con người có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Chia sẻ bài viết này: