TỰ TIN

Tự tin trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?- Tin vào những gì bạn đang làm là đúng dựa trên cơ sở khoa học vững chắc.- Tin vào giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng dựa trên sự đáp ứng yêu cầu của họ.- Tin.....