TỰ TIN

Tự tin trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?

- Tin vào những gì bạn đang làm là đúng dựa trên cơ sở khoa học vững chắc.

- Tin vào giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng dựa trên sự đáp ứng yêu cầu của họ.

- Tin vào khả năng thực hiện công việc của bạn và cộng sự dựa trên năng lực, kinh nghiệm của mỗi cá nhân và sự phối
hợp đồng đội.


- Hiểu rõ những gì bạn đang làm để có thể làm tốt nhất và lường trước những rủi ro sẽ xảy ra để có hành động phòng
ngừa.

Tại sao phải tự tin?

- Tự tin sẽ mang lại niềm tin.

- Tự tin nghĩa là bạn đã hiểu rõ và cẩn trọng khi tiến hành công việc.

- Tự tin sẽ tránh được thói tự cao, tự mãn.

- Tự tin sẽ giúp bạn thành công bền vững.
Chia sẻ bài viết này: