04 HÀNH ĐỘNG CƠ BẢN CỦA MỖI THÀNH VIÊN VISANGHA.


  • CHIA SẺ
  • DUNG NẠP
  • TỰ DO
  • TIN CẬY


1. CHIA SẺ:


Chia sẻ trong hành động cơ bản của Visangha là gì?

- Chia sẻ thông tin trong quá trình thực hiện công việc cho những người liên quan một cách trung thực, rõ ràng,
kịp thời.


- Chia sẻ tri thức, kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người.

- Chia sẻ niềm vui của mình và niềm vui của người khác.

- Chia sẻ khó khăn của người khác khi họ cần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn của mình để người khác hỗ trợ.

Tại sao phải chia sẻ?

- Chia sẻ là một cách xây dựng niềm tin.

- Chúng ta chủ động chia sẻ thì chúng ta sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người.

- Chia sẻ niềm vui thì niềm vui được nhân lên nhiều lần.

- Chia sẻ khó khăn thì khó khăn sẽ giảm đi nhiều lần.

2. DUNG NẠP:


Dung nạp trong hành động cơ bản của Visangha là gì?

- Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

- Sẵn sàng tiếp nhận cái tân tiến, cương quyết loại bỏ cái lạc hậu.

- Chấp nhận sự khác biệt.

- Không coi trọng bằng cấp, kết quả công việc là thước đo giá trị của con người.

Tại sao phải dung nạp?

- Dung nạp là một cách xây dựng niềm tin.

- Dung nạp thể hiện sự tôn trọng con người và hài hòa với thiên nhiên.

- Hội nhập vào thế giới là xu hướng không thể cưỡng lại.

- Dung nạp giúp con người phát triển nhanh và bền vững.

3. TỰ DO:


Tự do trong hành động cơ bản của Visangha là gì?

- Tự do trong suy nghĩ và hành động miễn không vi phạm các chuẩn mực Visangha.

- Tự do lựa chọn và ra quyết định. Visangha luôn cung cấp cho bạn sự lựa chọn.

- Cung cấp cho người khác sự lựa chọn và tôn trọng quyết định của người khác.

- Tự do tham gia vào cộng đồng Visangha và tự do ra khỏi cộng đồng Visangha là quyền của các bạn.

Tại sao phải tự do?

- Tự do làm cho bạn sẽ là chính bạn.

- Tự do làm cho con người mạnh mẽ và sáng tạo.

- Tự do làm cho con người hạnh phúc hơn.

- Tự do làm cho con người có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.

4. TIN CẬY


Tin cậy trong hành động cơ bản của Visangha là gì?

- Tin vào những gì bạn đang làm là đúng dựa trên cơ sở khoa học vững chắc.

- Tin vào giá trị mà bạn mang lại cho khách hàng dựa trên sự đáp ứng yêu cầu của họ.

- Tin vào khả năng thực hiện công việc của bạn và cộng sự dựa trên năng lực, kinh nghiệm của mỗi cá nhân và
sự phối hợp đồng đội.


- Hiểu rõ những gì bạn đang làm để có thể làm tốt nhất và lường trước những rủi ro sẽ xảy ra để có hành động
phòng ngừa.


Tại sao phải tin cậy?

- Tin cậy sẽ mang lại niềm tin.

- Tin cậy nghĩa là bạn gieo động lực cho đối tác để cùng thực hiện công việc.

- Tin cậy sẽ giúp bạn phối hợp tốt với đối tác

- Tin cậy sẽ giúp bạn thành công bền vững.