Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

       Đánh giá tác động môi trường -  viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất, công ty xây dựng , kinh doanh, công trình kinh tế, thi công xây dựng ,   khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, … 


  • Căn cứ pháp lý liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (tham khảo.) .
  • + Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014
  • + Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Luật bảo vệ môi trường.
  • + Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi
  1.    Đối tượng thực hiện:

       Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường là những dự án chưa đi vào hoạt động .

         . Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

             + Khảo sát cơ sở, số liệu - quy mô dự án.

             + Khảo sát, số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

             + Tham vấn ý kiến UBND có sở .

             + Xác định các nguồn gây ô nhiễm: khí thải, nước thải, chất thải rắn,  lập dự án  môi trường , ….

             + Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án: giai đoạn thi công, xây dựng,  vận hành, thiết kế hệ thống xử lý nước thải ,…

             + Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

             + Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

             + Tổng hợp, viết hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị thẩm định .

             + Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước Hội đồng thẩm định.

             + Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

             + Lập kế hoạch quản lý môi trường công ty  thiết kế thi công ,

Phải gởi bản kế hoạch đến UBND có sở .

             + Niêm yết kế hoạch quản lý môi trường tại UBND xã- huyện .