Công cụ phối hợp làm việc theo dự án

Đây là bộ công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện dịch vụ cho tất cả các thành viên tham gia dự án.

Các công cụ này phần lớn được cung cấp miễn phí trừ một vài công cụ chúng tôi buộc lòng phải thu phí.

1. Công cụ phối hợp làm việc đồng đội : https://visanghanetwork.teamwork.com