YÊU CẦU PHẢN HỒI

* Nếu bạn đang có công việc cần tìm người hoàn thành nó ,

* Nếu bạn đang cần tìm một việc để thực hiện trong thời gian rảnh rổi,

* Nếu bạn cần thực hành một việc nào đó mà bạn đã có kiến thức về nó,

* Nếu bạn có hàng hóa sẵn có muốn bán,

* Nếu bạn có mặt bằng văn phòng, nhà xưởng, nhà trọ cần cho thuê trong một thời gian cho trước,

* Nếu bạn cần góp ý với chúng tôi về cách thức cung cấp dịch vụ và hàng hóa,

* Nếu bạn có khiếu nại về vi phạm các cam kết của các thành viên Visangha,